Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Sportjozak.cz


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují základní pravidla za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi Jiřím Jožákem – Spotjozak, podnikajícím pod IČ 45977224, DIČ CZ6611250426, s místem podnikání Palackého 247, 539 73 Skuteč (dále jen „dodavatel“) a spotřebiteli. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepoužijí a smluvní strany sjednávají, že jejich vztahy se řídí obchodním zákoníkem.

II. Údaje o dodavateli

Firma: Jiří Jožák - Sportobchod

IČ: 45977224, DIČ: CZ 6611250426

Sídlo: Palackého nám. 247, 539 73, Skuteč

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského úřadu v Chrudimi

Kontaktní údaje: shodné s firmou a sídlem dodavatele

III. Předmět prodeje

Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu jsou jízdní kola,fitnes ,elektrokola,tak, jak jsou uvedeny na www.sportjozak.cz (dále jen „internetový obchod“).

IV. Objednávka zboží

Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky spotřebitele učiněné na internetovém obchodu a přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je spotřebiteli zasláno na emailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl ve své objednávce. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které pak tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a platební podmínky. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na internetovém obchodě. V tomto případě, bude spotřebitel dodavatelem kontaktován formou emailové pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany spotřebitele rovněž formou emailové korespondence.
Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany spotřebitele, pokud není schopen objednané zboží dodat např. z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena apod. V tomto případě dodavatel kontaktuje spotřebitele za účelem domluvy na dalším postupu ve věci.
Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany dodavatele jako zboží, které bude dodáno spotřebiteli. O tom, že některé zboží nemůže být dodáno, bude spotřebitel informován dodavatelem emailovou poštou nebo telefonicky. Ohledně poštovného a balného v tomto případě platí, že je v takovém rozsahu, jako kdyby byla objednávka přijata v celé výši.
Dodání je realizováno dle volby spotřebitele buď osobním vyzvednutím na provozovně po předchozí domluvě (tel. 603349591,454350551,nebo email info@sportjozak.cz ) případně doručením na spotřebitelem uvedenou adresu prostřednictvím přepravní služby či držitele poštovní licence (v případě dodání menších a středních zásilek). Volbu způsobu dopravy v případě, že zboží nebude osobně vyzvednuto činí dodavatel na základě svých zkušeností s přepravními službami kdy bere v úvahu především hmotnost, rozměry, způsob balení a křehkost zboží. Zboží objednané spotřebitelem bude vyexpedováno ze skladu dodavatele do tří až pěti pracovních dnů a předáno dopravci. Zásilka bývá dopravcem obvykle doručena do 1-7 dní od objednání. Tuto lhůtu není dodavatel bohužel schopen zaručit, ale je v jeho zájmu dodržet ji.

V. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na internetovém obchodě a zahrnuje v sobě daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Kupní cena bude účastníky stvrzena v emailovém přijetí objednávky.
V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží,poštovné a balné (NENÍ-LI GARATOVÁNA DOPRAVA ZDARMA). Úhrada těchto nákladů se řídí ustanovením článku VI. těchto VOP.
Ke kupní ceně může být připočten recyklační poplatek PHE /poplatek za historický elektroodpad příspěvek na likvidaci starých elektrospotřebičů/ a to v zákonné výši. Bližší podrobnosti a výši poplatků zjistí spotřebitel na internetovém obchodě www.sportjozak.cz. Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:
Elektrowin a.s. – skupina 1, 2, 6
ASEKOL s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10
EKOLAMP s.r.o. – skupina 5
EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů
ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií a akumulátorů

VI. Úhrada nákladů za dodání zboží, poštovné a balné

Poštovné a balné činí v případě, že není zboží osobně vyzvednuto v provozovně dodavatele a kupní cena je placena na dobírku částku od 140,- Kč za každou objednávku /nikoli za každé zboží/, do 100,- Kč v případech, kdy je platba kupní ceny provedena převodem na účet. Cena přepravy je stanovena velikostí a hmotností objednaného zboží. V případě, že cena objednaného zboží je vyšší jak 10 000,- Kč bez DPH je balné a přepravné zcela zdarma.

VII. Způsob platby

Při osobním odběru v provozovně dodavatele je kupní cena placena v hotovosti při převzetí zboží, v případě dodaní zboží dopravcem je možno zvolit buď platbu předem převodem na účet dodavatele /číslo 107-3139150277/0100 s uvedením variabilního symbolu – čísla, které obdrží spotřebitel od dodavatele při potvrzení objednávky (viz. podmínky dodaní) / nebo dobírkou /platba v hotovosti při převzetí/.

VIII. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy, storno a změny objednávky a další ujednání

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem / dle § 1820 odst.1písm f, činí tato lhůta pro odstoupení 1rok a 14 dnů od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení roční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemným sdělením zaslaným na adresu dodavatele s uvedením čísla účtu či adresy pro vrácení peněz.Nebo vyplněním formuláře (viz níže) a zaslání na adresu dodavatele. Spotřebitel se zavazuje vrátit zboží ve stavu, jak mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, zabalené v ochranném kartonu a neužívané, s dokladem o jeho koupi. V případě, že nebude zboží vráceno ve stavu, jak bylo dodáno spotřebiteli, má dodavatel právo vyčíslit vzniklou škodu a tuto započíst na závazek k vrácení kupní ceny za dané zboží. Dále nemá Spotřebitel právo požadovat náhradu dopravného zpět k dodavateli.
Smluvní ujednání mezi dodavatelem a spotřebitelem jsou dodavatelem uchovávána, a lze je zaslat spotřebiteli na jeho vyžádání v písemné podobě (jen faktura, objednávka ne). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v jiných jazycích pouze po individuální domluvě s dodavatelem. Součástí smlouvy uzavřené v jiném než českém jazyce jsou však vždy tyto VOP vyhotovené v českém jazyce. Změny v objednávce může spotřebitel učinit nejpozději do doručení přijetí objednávky ze strany dodavatele do emailové schránky spotřebitele, maximálně však v den odeslání objednávky spotřebitelem dodavateli.
Nabídka zboží na internetovém obchodě je platná až do odvolání této nabídky dodavatelem, s tím že dodavateli náleží práva uvedená v bodě IV. těchto VOP.
Dodavatel se zavazuje shromažďovat a užívat osobní data spotřebitelů v souladu s platnou právní úpravou. Osobní data spotřebitelů nebudou poskytnuta třetí osobě.

IX. Záruční doba

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží, není li stanoveno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou dodavatel vyřizuje reklamaci ze strany spotřebitele.
Při převzetí zboží od přepravní služby je spotřebitel povinen zkontrolovat zda zboží bylo dodáno v nenarušeném a nepoškozeném obalu a případnou závadu vytknout ihned přímo přepravní službě. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem. uznány.
V případě osobního odběru zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.
V záruční době lze reklamovat vady zboží. To se ovšem netýká vad způsobených samotným spotřebitelem či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zbožím k účelům , pro které není zboží určeno.
Pro uplatnění reklamace doporučujeme obrátit se přímo na nejbližší autorizovaný servis – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu pro použití, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán.

X. Ostatní

Vyplněním kontaktních údajů v objednávce spotřebitel souhlasí se zasíláním aktualit a informací o akčních nabídkách produktů dodavatele. Tento souhlas lze kdykoli jednostranně a bezplatně odvolat zprávou zaslanou na emailovou adresu info@sportjozak.cz nebo na tel. 603349591,454350551. Za tímto účelem spotřebitel odesláním objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů.

XI. Montáž a servis

Při zakoupení námi vybraného zboží Fitness v našem obchodě nad 5 000 kč,garantujeme v regionu (30 km od Skutče) montáž,dovoz a záruční servis u vás doma zdarma.Poté garantujeme i pozáruční servis.Při nákupu od 20 000 kč garantujeme montáž,dovoz a záruční servis zdarma do 50 km od Skutče.Po dohodě lze i individuálě domluvit jiné podmínky.
Servis kol provádíme vždy v dílně cyklo Jožák Palackého nám.247 Skuteč.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01. 01 .2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna proběhne zveřejněním nových Všeobecných obchodních podmínek na adrese www.sportjozak.cz . Právní vztahy z kupní smlouvy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v den uzavření kupní smlouvy.

XIII. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

(vyplntě tento formulář a pošlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát: Jiří  Jožák - Sportjozak Palackého 247 53973 Skuteč www.info@sportjozak.cz

Oznamuji(*)/oznamujeme(*),že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*)

 

.........................................................................................................................................

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*) ..................................................................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ...............................................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů .......................................................................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zaslán v listinné podobě)

 

.............................................................

 

Datum................................................................

(*) nehodící škrtněte nebo údaje doplňte.


Porovnat 0

Žádný produkt

Určitě Doručení
0 Kč Celkem

Objednat